Program Czyste Powietrze 2023 – ile można otrzymać dotacji ?

W tym roku nastąpiły duże zmiany w rządowym programie Czyste Powietrze. Dofinansowanie na termomodernizację domu lub wymianę starego kopciucha może wynieść aż 135 tysięcy złotych. Wnioski o dofinansowanie można składać od 3 stycznia 2023 roku. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać dofinansowanie w formie dotacji do wymiany źródła ciepła? Jak próg dochodowy wpływa na poziom dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej?

Przeczytaj także:

Program Czyste Powietrze 2023 – kto może wziąć udział?

Kolejna edycja programu Czyste Powietrze wystartowała 3 stycznia 2023 roku. Beneficjentem mogą być właściciele domów jednorodzinnych, ale nie dotyczy to budynków dopiero budowanych. O dofinansowanie w ramach programu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mogą starać się:

 • właściciele domów jednorodzinnych,
 • współwłaściciele domów jednorodzinnych,
 • właściciele lub współwłaściciele wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Osoby z powyżej listy muszą spełnić również określone kryteria dochodowe. Kryteria są różne dla każdego poziomu dofinansowania. Im niższe dochody, tym wyższą kwotę dotacji można otrzymać. Osoby, które są w trakcie budowy domu mogą skorzystać z innych programów – Moje Ciepło. Z kolei właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych mają zaoferowany program Ciepłe Mieszkanie.

Zmiany w programie Czyste Powietrze 2023 – próg dochodowy a wysokość dotacji

W zależności od wysokości dochodów, w ramach programu Czyste Powietrze 2023, można starać się o różne poziomy dotacji. Warto dodać, że na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dostępny jest kalkulator dotacji, który pozwala szybciej ustalić, o jaką kwotę w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem można się starać. Najnowsza wersja programu priorytetowego Czyste Powietrze określa trzy poziomy dofinansowania – podstawowy, podwyższony i najwyższy.

Podstawowy poziom dofinansowania pozwala uzyskać do 66 tysięcy złotych. Z tego poziomu mogą skorzystać osoby, których roczny dochód nie przekracza 135 tysięcy złotych. Wsparcie dostępne jest w trzech opcjach:

 • 13 – 33 tys. zł. – w przypadku, gdy beneficjent nie wymienia źródła ciepła, tylko przeprowadza inne prace, jak np. montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, audyt energetyczny lub ocieplenie domu. Najwyższa kwota dotacji możliwa jest w przypadku kompleksowej termomodernizacji, a bez niej można liczyć na wsparcie w kwocie 13 tys. zł.
 • 25 – 56 tys. zł. – w przypadku wymiany przestarzałego źródła ciepła na inne urządzenie niż pompa ciepła, np. kocioł gazowy. W tym przypadku na maksymalną dotację mogą liczyć osoby, które wykonają kompleksową termomodernizację wraz z mikroinstalacją fotowoltaiczną, a bez paneli kwota dofinansowania może wynieść 50 tys. zł.
 • 35 – 66 tys. zł. – kiedy beneficjent wymieni stare źródło ciepła na paliwo stałe na pompę ciepła. Na maksymalną kwotę mogą liczyć inwestorzy, którzy zdecydują się na kompleksową termomodernizację z instalacją fotowoltaiczną. Bez fotowoltaiki dotacja wyniesie 60 tys. zł.

Ponadto niezależnie od progu dochodowego można uzyskać dodatkowo 1200 zł na audyt energetyczny.

Podwyższony poziom dofinansowania pozwala uzyskać nawet 99 tys. zł. Skorzystać z niego mogą osoby, których dochód miesięczny na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 1894 zł (w gospodarstwie wieloosobowym) lub 2651 zł (w gospodarstwie jednoosobowym). Podobnie, jak w powyższym przypadku, tak i tutaj można skorzystać z jednej z trzech opcji dofinansowania:

 • 25 – 48 tys. zł – jeśli nie dochodzi do wymiany pieca, a przeprowadza się jedynie inne prace, jak docieplenie budynku czy montaż wentylacji z odzyskiem ciepła. Aby uzyskać najwyższą kwotę, niezbędna jest kompleksowa termomodernizacja.
 • 32 – 81 tys. zł – kiedy wymieniane jest stare źródło ciepła na coś innego niż pompa ciepła. Maksymalna kwota dotyczy kompleksowej termomodernizacji wraz z panelami słonecznymi, natomiast bez nich to kwota 72 tys. zł.
 • 50 – 99 tys. zł – dofinansowanie do wymiany przestarzałego wysokoemisyjnego źródła ciepła na bardziej ekologiczne. Maksymalna kwota dotyczy osób, które w ramach dopłaty dokonają kompleksowej termomodernizacji i zamontują mikroinstalację fotowoltaiczną. Bez paneli kwota wynosi 90 tys. zł.

Niezależnie od wysokości dochodów na tym poziomie także można otrzymać 1200 zł na audyt energetyczny.

Najwyższy poziom dofinansowania to szansa nawet na 135 tys. zł dotacji. Przewidziany jest dla osób, które osiągają przeciętny dochód miesięczny na poziomie maksymalnym 1090 zł w przypadku gospodarstwa wieloosobowego oraz 1526 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego. O ten poziom dofinansowania mogą się ubiegać także osoby posiadające ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, okresowego lub rodzinnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego. Niezbędne jednak jest potwierdzenie zaświadczeniem od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Zasiłek musi przysługiwać w każdym z 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia i co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach program “Czyste Powietrze 2023″. Wsparcie finansowe ma formie dotacji. Tutaj również dostępne są trzy opcje:

 • 40 – 70 tys. zł. – dofinansowanie można uzyskać w przypadku, gdy nie zostanie wymieniony kopciuch, ale zostaną wykonane inne prace – 70 tys. zł. mogą uzyskać inwestorzy, którzy przeprowadzą kompleksową termomodernizację budynku.
 • 50 – 115 tys. zł. – gdy zostanie wymienione stare źródło ciepła na inne niż pompa ciepła. Dofinansowanie do kompleksowej termomodernizacji budynku z montażem paneli PV wynosi 115 tys. zł, bez paneli 100 tys. zł maksymalnie.
 • 70 – 135 tys. zł. – dofinansowanie na wymianę kotła na bardziej ekologiczne rozwiązanie (można wykonać dodatkowe prace, jak np. wymiana systemu centralnego ogrzewania). Najwyższa kwota przysługuje osobom, które do kompleksowej termomodernizacji budynku dołączą jeszcze montaż instalacji PV. Jeśli beneficjent nie zainstaluje fotowoltaiki, może uzyskać maksymalnie do 120 tys. zł.

Przy każdej z powyższych opcji można też otrzymać dodatkowo 1200 zł na audyt energetyczny.

W przypadku podstawowego i podwyższonego poziomu można złożyć wniosek o kredyt Czyste Powietrze. W przypadku najwyższego poziomu dofinansowania nie przewidziano takiej możliwości.

Dofinansowanie na termomodernizację z prefinansowaniem

W programie Czyste Powietrze 2023 z reguły należy na własny koszt wykonać wszystkie prace termomodernizacyjne, a dopiero później otrzymuje się zwrot poniesionych środków finansowych. W nowej wersji programu można postarać się jednak o uzyskanie dotacji z prefinansowaniem. Dzięki temu część środków pieniężnych można otrzymać jeszcze przed rozpoczęciem prac. Osoba, która otrzyma dofinansowanie, ma 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dotację na realizację przedsięwzięcia. Prefinansowanie obejmuje wypłatę:

 • zaliczki, która może objąć maksymalnie połowę wysokości przyznanej dotacji przypadającej na określony zakres przedsięwzięcia zawarty w umowie inwestora z wykonawcą, przy czym suma wszystkich wypłaconych zaliczek nie może przekroczyć połowy maksymalnej kwoty dotacji, wynikającej z wniosku o dofinansowanie,
 • pozostałej części dofinansowania, które przypada na dany zakres przedsięwzięcia, zawarty w umowie beneficjenta z wykonawcą, po zrealizowaniu tej umowy i złożeniu przez beneficjenta wniosku.

Wniosek o dofinansowanie w programie Czyste Powietrze 2023 – zasady

Wnioski o dotację z programu Czyste Powietrze przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, właściwy dla lokalizacji nieruchomości. Jeśli wnioskodawca dysponuje podpisem elektronicznym, może złożyć wniosek przez Internet. Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem można składać wyłącznie poprzez: serwis gov.pl albo Generator Wniosków o Dofinansowanie.

Jeśli wnioskodawca nie ma podpisu elektronicznego (profilu zaufanego albo podpisu kwalifikowanego) wniosek musi złożyć elektronicznie i papierowo. Wnioski w formie papierowej można składać w urzędzie gminy lub w WFOŚiGW. Wnioski przyjmują także banki, które współpracują z programem. Co ważne, osoba, która chce skorzystać z dofinansowania musi wziąć pod uwagę terminy. Środki finansowe mogą zostać przyznane tylko na prace termomodernizacyjne, które:

 • nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie,
 • już zostały zakończone, pod warunkiem że zostały one rozpoczęte nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku,
 • są dopiero w planach, ale wtedy muszą być one zrealizowane w ciągu 30 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Terminy te mogą być nieco inne w przypadku wniosku o dofinansowanie w banku z kredytu Czyste Powietrze. Szczegółowe informacje inwestorzy mogą otrzymać w konkretnej instytucji bankowej.

Comments are closed.